Sprzedaż wysyłkowa pier¶cieni tłokowych, pier¶cienie tłokowe do pojazdów mechanicznych, tłoki i pier¶cienie do sprężarekO pier¶cieniach Instrukcja montażuKształty pier¶cieni

Pier¶cienie Tłokowe

W silnikach spalinowych czterosuwowych  zazwyczaj występuj± trzy rodzaje pier¶cieni:
Pier¶cień uszczelniaj±cy (kompresyjny), pier¶cień kompresyjno-zgarniaj±cy i pier¶cień zgarniaj±cy (olejowy).

Pier¶cień uszczelniaj±cy umieszczony jest w rowku najbliższym denka tłoka. Pier¶cień ten uszczelnia komorę spalania, uniemożliwiaj±c przedostanie się gazów powstałych w procesie spalania z komory do korpusu silnika. Gdy następuje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, ci¶nienie gazów spalinowych oddziałowuje na tłok, zmuszaj±c go do ruchu w kierunku wału korbowego.

pier¶cień kompresyjno-zgarniaj±cy umieszczony jest między pier¶cienie uszczelniaj±cym i zgarniaj±cym.
Jego zadaniem jest zatrzymanie gazów które przedostały się przez pier¶cień uszczelniaj±cy oraz zgarnianie nadmiaru oleju z gładzi cylindra. W tym celu ma on specjalny kształt powierzchni roboczej.

pier¶cień zgarniaj±cy (olejowy) jest pier¶cieniem umieszczonym najniżej. Pier¶cień olejowy służy do zgarniania nadmiaru oleju ze ¶cianki cylindra podczas ruchu tłoka. Olej wraca przez szczeliny w pier¶cieniu i tłoku do bloku silnika. W silnikach dwusuwowych pier¶cień ten jest niepotrzebny ponieważ olej dostarczany jest z paliwem i jego spalanie jest zamierzone.

rysunek Jak pracuj± pier¶cienie tłokowe

Pier¶cienie tłokowe uszczelniaj± komorę spalania, przekazuj± ciepło z tłoka do cylindra i kontroluj± zużycie oleju. Aby pier¶cień spełniał swoje zadanie musi mieć możliwo¶ć sprężystego układania się pod wpływem wysokiej temperatury.
W tym celu pier¶cień włożony do cylindra musi posiadać na zamku szczelinę (tz. luz zamka). Wielko¶ć szczeliny zamka zależna od ¶rednicy pier¶cienia oraz materiału z jakiego pier¶cień został wykonany.
Pier¶cień ma dokładnie okre¶lony kształt, aby dokładnie przylegać do ¶cianek cylindra, co zapewni wymagan± szczelno¶ć. Odpowiedni kształt pier¶cienia uzyskuje się w procesie owalizacji.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest siła nacisku pier¶cienia na ¶ciany cylindra. Siła ta jest zwykle zależna od elastyczno¶ci materiału z jakiego wykonany jest pier¶cień. Większo¶ć pier¶cieni wykonana jest z żeliwa szarego. Żeliwo łatwo dostosowuje się do ¶ciany cylindra, a dodatkowo łatwo je pokryć innymi materiałami aby zwiększyć ich trwało¶ć.

Pier¶cień kompresyjnyPier¶cienie tłokowe kompresyjne

Pier¶cień kompresyjny znajduje się najbliżej komory spalania i narażony jest na największ± ilo¶ć substancji powoduj±cych korozje, jak i najwyższ± temperaturę pracy. Przez pier¶cień kompresyjny przekazywane jest do 70% ciepła z tłoka do cylindra. Zazwyczaj pier¶cień ten ma kształt prostok±tny lub baryłkowy.
Pier¶cień z baryłk± ma zakrzywion± powierzchnię robocz± by umożliwić smarowanie pier¶cienia i ¶ciany cylindra (pierścień ten nie zgarnia oleju, przez co jest lepiej zmarowany). W dodatku, zakrzywiona powierzchnia zmniejszyła możliwo¶ć zaniku warstwy oleju spowodowanego nadmiernym naciskiem pier¶cienia na cylinder.

pier¶cień kompresyjno-zgarniaj±cy Pier¶cienie tłokowe zgarniaj±ce

Pier¶cień kompresyjno-zgarniaj±cy jest kolejnym pier¶cieniem od denka tłoka. Jego zadaniem jest tworzenie warstwy oleju o stałej grubo¶ci, co umożliwia smarowanie pier¶cienia kompresyjnego. Niektóre pier¶cienie maj± tz. nosek, czyli nacięcie dzięki któremu lepiej zgarniaj± olej.
Niepoprawne zamontowanie pier¶cienia kompresyjno-zgarniaj±cy powoduje większe zużycie oleju, gdyż pier¶cień zamiast zgarniać olej ku wałowi korbowemu, wciska go do komory spalania.

pier¶cień zgarniaj±cy (olejowy)Pier¶cienie tłokowe olejowe

Pier¶cień zgarniaj±cy posiada dwie w±skie powierzchnie robocze, pomiędzy którymi znajduj± się owalne lub okr±głe otwory, którymi zgarnięty nadmiar oleju spływa do bloku silnika. Pier¶cienie olejowy wykonane s± zazwyczaj z odpowiednio ukształtowanego odlewu. W wielu pier¶cieniach olejowych zastosowano sprężynę rozpieraj±c±, by zwiększyć siłę nacisk na ¶cianki cylindra .


Je¶li chcesz zobaczyć wszystkie kszałty pier¶cieni przyci¶nij
Kształty pier¶cieni

Instrukcja montażu pier¶cieni tłokowych na tłok

Istotnym warunkiem prawidłowej i długotrwałej pracy pier¶cieni tłokowych, jest ich prawidłowy montaż. Zakupione przez Państwa pier¶cienie tłokowe s± dostosowane wymiarowo do oryginalnych tłoków poszczególnych silników. Wielko¶ć szczeliny na zamku pier¶cienia po włożeniu do cylindra nie jest stała i zależy od materiału z jakiego jest wykonany pier¶cień. Należy przestrzegać zasady, że pier¶cienie o wymiarze nominalnym powinny być montowane do tłoków nominalnych, za¶ pier¶cienie nadwymiarowe do nadwymiarowych tłoków o tym samym nadwymiarze, co pier¶cienie tłokowe.

Pier¶cienie powinny być montowane do nowych tłoków, które gwarantuj± prawidłow± pracę zestawu tłokowego w silniku, przy montaży na tłoki używane należy zwrócić uwagę na dokładne oczyszczenie rowków w tłoku przed założeniem pier¶cieni. Przy montażu pier¶cieni na tłok należy posługiwać się specjalnymi kleszczami, przy dużym do¶wiadczeniu można pokusić się o montaż bez narzędzi (nie polecamy dla amatorów) Należy zwrócić uwagę na to, aby nie rozwierać montowanych pier¶cieni zbyt szeroko, lecz tylko na tyle ile jest to niezbędne do nasunięcia pier¶cienia na tłok. Nadmierne rozwarcie może spowodować pęknięcie lub trwałe odkształcenie pier¶cienia. Odkształcony pier¶cień nie zapewnia należytej szczelno¶ci w cylindrze.

Szczególn± uwagę należy zwrócić na pier¶cienie oznakowane znakiem montażowym "TOP" lub "G" (rys.) i wkładać je w rowki tłoka tak, aby powierzchnia boczna pier¶cienia oznaczona "TOP" lub "G" skierowana była do góry w kierunku denka tłoka.

Przy pier¶cieniach nieposiadaj±cych znaku sposób montażu na tłok jest dowolny.

polozenie znaków na pier¶cieniach tłokowych
rys. umiejscowienie znaków na pier¶cieniu.

Pier¶cienie tłokowe należy montować kolejno w rowki tłoka zaczynaj±c od pier¶cienia najniżej położonego na tłoku tj. pier¶cienia olejowego. Je¶li montowany pier¶cień olejowy wyposażony jest w sprężynę, to należy wyj±ć j± z pier¶cienia i włożyć w rowek tłoka. Następnie rozewrzeć pier¶cień i nałożyć na sprężynę w rowku tłoka. Należy zwrócić uwagę, aby miejsce ł±czenia sprężyny znalazło zamka pier¶cienia.

Jeżeli na tłoku jest pier¶cień położony poniżej sworznia tłokowego, to montaż pier¶cieni należy rozpocz±ć od tego pier¶cienia. Po zamontowaniu wszystkich pier¶cieni należy obrócić je w rowkach tłoka tak, aby zamki s±siednich pier¶cieni były względem siebie przestawione.